Hageeieren betaler snegleprisen

Eidsvåg hagelag er glad for at et politisk parti har satt innsats mot svartelistede arter generelt og brunskogsneglen spesielt på dagsorden. SV er på banen med forslag til bekjempelse av brunskogsnegl, en svartelistet skadegjører som koster samfunnet millioner. SV foreslår koordinert dugnadsinnsats gjennom en såkalt “slug hour”, men det er hageeierne som skal koordineres, ikke det offentlige. Eidsvåg hagelag er grundig lei av at hagefolket nok en gang må ta hele ansvaret for snegleproblemet!
img_0869
Brunsnegle spiser jernfosfatmiddel (foto: Heidi Sund)

Eidsvåg  hagelag aksjonerer

Eidsvåg hagelag har i flere omganger koordinert større dugnader i lokalmiljøet for å gjøre Eidsvågbygden sneglefri. Hageeierne på Eidsvågneset har plukket, klippet, blandet ut Nemaslug og strødd jernfosfatmidler for egen regning. Vi har lyktes med disse aksjonene, takket være systematisk informasjonsarbeid og et ansvarlig nabolag med kollektiv innstilling. (Eidsvåg hagelag fikk riksdekkende oppmerksomhet rundt brunsneglaksjonen 1. september 2015)

Årsaken til at vi ennå ikke er sneglefrie i Eidsvågbygden er kommunal ansvarsfraskrivelse. Hageeiere jobber hardt for å utrydde den svartelistede brunsneglen og bruker mange timer og mye penger i kampen.

Henriche og Alma
Flinke Henriche og Alma hjelper til med snegleaksjonen 1. september 2015 (foto Silje Bøyum)

Politikerne vrir seg unna

Når hver brunskogsnegl yngler med 400 egg i slengen på den kommunale nabotomten er det direkte provoserende å lese de ulike politikernes svar på spørsmål om kommunal handlingsplan mot brunsnegler i valgkampen i fjor høst:

“(…)privatpersoner blir oppfordret til å plukke i egen hage” (Miljøpartiet de grønne), 
“Snegler er noe herk, men dette er nok ikke en sak for bystyret 🙂 Lykke til med kampen i hagen!” (Ap)
“(…)bekjempelse av brunsnegler nok er et ansvar den enkelte må ta i egen hage” (Venstre)
Politikerne er snare med å henvise til den kommunale strategiplanen mot skadelige fremmede arter. Der omtales brunskogsnegl med en setning: “Brunskogsneglen er for mange bergensere et kjent problem i sommerhalvåret, og gjør stor skade på prydplanter i private hager.” Tiltak som foreslås er “Oppfordre til felles dugnadsarbeid. Privatpersoner plukker i egen hage, særlig viktig før egglegging i august.” Er det dette forslaget til tiltak som gjør at man ikke tar brunskogsneglen på kommunalt alvor?
Brunskogsneglen begrenser seg ikke til private hager, den finnes selvsagt også i parker, lekeplasser, kirkegårder, på grøntområder og i landbruket. 
img_0855
Brunskogsnegler plukket rundt Kniksenbanen en kveld i juli (foto: Heidi Sund

Brunskogsnegle er et skadedyr

Eidsvåg hagelag ønsker at brunskogsneglen juridisk defineres som skadedyr slik at de underlegges Forskrift om skadedyrbekjemping. Følgelig blir det pliktig for stat, kommune, bedrifter og private å bekjempe dem på egen eiendom (tilsvarende som for rotter, veggedyr mm.) og at den utfyllende forskriften inndefinerer brunskogsnegler i
Nabolovens §2 (”Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom” https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15).

Bruk effektive metoder på fellesgrunn

Eidsvåg hagelag foreslår at Grønn Etats gartnere benytter det mest effektive jernfosfatmiddelet mot brunskogsnegler, nemlig “Sluxx”. Sluxx er riktignok ikke bare skadelig for brunskogsnegler, men for alle snegler. Snegler med hus befinner seg imidlertid normalt ikke på bakken. Hjemmehørende husløse snegler befinner seg i hovedsak i skog og naturområder, mens brunskogsneglene først og fremst holder seg i bebygde/dyrkede områder. Middelet bør spres jevnlig på alle kommunale friområder og parker, samt grøftekanter. Sluxx er ikke tilgjengelig for hageeiere, kun for dem med sprøytesertifikat, til tross for at det er lovlig anvendt i økologisk drift uten sperrefrist.
Eidsvåg hagelag foreslår at statlige avgifter og moms på sneglemidler fjernes, og at det gis årlig kommunal refusjon til hageeiere som har utlegg over et minimumsbeløp mot fremvist kvittering. Inntil dette er vedtatt kan kommunen avsette midler til utdeling av Nemaslug i vel/borettslag og til bruk på kommunens eiendommer (nematoder som finnes naturlig i jordsmonnet, tillatt i økologisk dyrking uten sperrefrist).
img_0856
Brunskogsneglen klatrer gjerne i trær (foto: Heidi Sund)

Ikke gift i norske sneglemidler

Sneglemidler godkjent for salg/bruk i Norge inneholder IKKE gift og er kun skadelig for snegler. De to typene; nematoder og jernfosfat, finnes begge naturlig i jordsmonnet og er godkjent i økologisk dyrking uten sperrefrist. Kjerringråd og den svartelistede boasneglen fungerer ikke i kampen mot brunskogsneglen.
Hagehansken er kastet, hvem har politisk vilje til å plukke den opp?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s